De Immertse Zwemclub Leopoldsburg

Huishoudelijk reglement DIZC

 

Bepaling en lidmaatschap

 

1. De zwemclub werd opgericht in 2013 als een feitelijke vereniging. Ze heeft als doel het aanleren en vervolmaken/onderhouden van de verschillende zwemstijlen bij kinderen en volwassenen.

 

2. De vereniging wordt geleid door het bestuur. De leden hiervan worden benoemd of ontslagen door de bestuursvergaderingen. Alle beslissingen van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, doorslaggevend. Het verzoek tot toetreding tot het bestuur moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter. Het bestuur beslist over de ontvankelijkheid en legt de kandidatuur voor op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

3. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. De persoonlijke informatie die vermeld wordt bij inschrijving in de club, kan te allen tijde ingekeken worden door het betreffende lid (of zijn/haar ouder/ voogd) en indien nodig laten aanpassen (melden aan de clubsecretaris). De club mag de persoonlijke gegevens enkel aanwenden voor de nodige administratie (vb. verzekering) en om de clubleden op de hoogte te brengen van  de activiteiten.

 

4. Een lidmaatschap begint op 1 september en eindigt op 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Ook wie later instapt, is lid tot 30 juni. Het lidgeld wordt in dit laatste geval aangepast. Het bestuur beslist wanneer wie kan toetreden, dit om geen te grote groepen te creëren en de veiligheid te waarborgen.

 

5. Het lidmaatschap stopt wanneer

- het lid niet tijdig zijn bijdrage (lidgeld) vernieuwt. De “verwijltermijn” wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

- het lid geschorst wordt of uitgesloten wordt.

- het lid het huishoudelijk reglement niet naleeft.

- meerdere malen werd vastgesteld dat het lid het zwembadreglement niet heeft nageleefd.

 

AANDACHT: Uittredende of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen derhalve ook nooit aanspraak maken op teruggave van het gehele of gedeeltelijke lidgeld of vergoeding vragen voor de gedane inbreng.

 

Verzekering

 

6. Een lid waarvan het lidmaatschap in orde is (ledenbijdrage is betaald) is verzekerd voor lichamelijke letsels. De verzekering dekt alle ongevallen ten gevolge van een zwemtraining  of een geplande activiteit. Mogelijke letsels ten gevolge van de zwemactiviteit worden tijdens of uiterlijk een uur na de zwemtraining/activiteit aan de zwemcoördinator/bestuur gemeld.

 

7. De aangifte van een sportongeval dient te gebeuren met het daartoe bestemde formulier dat te bekomen is bij het bestuur. Dit formulier wordt ingevuld door de betrokkene (of ouder of voogd), de geneesheer die de eerste zorgen verstrekt en indien mogelijk twee getuigen van het ongeval. Uiterlijk na 24 uur moet het aangifteformulier het sportsecretariaat hebben bereikt. Alle briefwisseling, facturen en rekeningen met betrekking tot het ongeval dienen zorgvuldig bijgehouden te worden. De contacten tussen de verzekering en de verzekeringsinstelling dienen via het clubsecretariaat te gebeuren.

Praktische afspraken

 

8. Alvorens het zwembad te betreden, meldt ieder lid zich bij de verantwoordelijke die zich in de hal bevindt. (volwassenen melden zich in het zwembad zelf bij de trainer).

 

9. Ieder lid houdt  zich aan het reglement  van het zwembad . Deze regels zijn te vinden in de zwembadhal.

 

10. In de kleedkamers, de douches en het zwembad hanteren we de Nederlandse taal om alzo misverstanden/problemen te vermijden. De trainers/ bestuursleden / zwembadpersoneel hebben het recht de leden op deze afspraak te wijzen.

 

11. De leden gebruiken de gemeenschappelijke kleedkamer. Hier kunnen kledij en zwemtassen blijven liggen. Bij gebruik van de individuele kleedkamers, wordt de kledij IN de kastjes gelegd. Niemand laat spullen in deze kleedhokjes liggen, zodat ze steeds vrij blijven voor mensen die na je komen.

 

12. Waardevolle dingen dienen thuis gelaten te worden of in de kastjes (afgesloten) bewaard te worden. Het bestuur kan in GEEN geval verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van waardevolle spullen.

 

13. Al het persoonlijk materiaal dient voorzien te worden van de naam van de zwemmer, zodat wij het gevonden materiaal aan de rechtmatige eigenaar kunnen terug bezorgen.  Als je materiaal vindt dat niet van jou is, breng je het binnen bij trainers, bestuur of zwembadpersoneel.

 

14. De ouders of begeleiders van de minderjarige dienen hun kind erop te wijzen dat er een zwembadreglement bestaat  en dienen hun kinderen in verstaanbare taal uit te leggen wat dit inhoudt. Ouders of begeleiders van de minderjarige dragen de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van hun kind TOT BIJ de plaats waar men de kinderen overdraagt onder de hoede van de zwemclubverantwoordelijke (plaats waar men zich aanmeldt IN de hal). Indien zou blijken dat geen verantwoordelijke van de zwemclub aanwezig is, dienen de ouders/begeleiders bij het kind te blijven.

 

15. Ouders die niet in het zwembad/cafetaria blijven tijdens de lessen, dienen tijdig terug te zijn om hun kinderen op te halen. Eenmaal de kinderen na het zwemmen de kleedruimte verlaten hebben, is de club niet meer verantwoordelijk.

 

16. De kleedkamers zijn geen speelplaatsen. Wie zich niet moet omkleden, hoort hier niet te zijn. Wie klaar is, verlaat zo snel mogelijk deze ruimtes) Enkel ouders/ begeleiders die de kinderen helpen met omkleden, kunnen dit doen in de daarvoor voorziene kleedkamers. Dit zijn kleedkamer B  voor de jongens  en C  voor de meisjes (of volgens planning van het zwembadpersoneel).

 

17. Bij het niet naleven van de regels die in het zwembad/kleedkamers/douches worden opgelegd, volgen er tuchtstraffen.

  • Volgende tuchtstraffen zijn voorzien:
  • Mondelinge verwittiging
  • Schriftelijke verwittiging
  • Schorsing voor bepaalde duur
  • Schorsing voor onbepaalde duur (uitsluiting).

 

 Elk lid heeft recht op verdediging en kan zich laten bijstaan door een raadsman

 

Maandag

Woensdag

Donderdag

Zaterdag